Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  게시물 13건  
       제품분류   |
· DC-12V · DC-24V · 순수정현파 DC-12V · 순수정현파 DC-24V
DP-424 max 400W
DC-24V
DP-524 max 500W
DC-24V
DP-1000BQ max 1200W
DC-24V
SI-2200BQ max 3000W
DC-24V
SI-32024BQ max4300W
DC-24V
DP-50024BQ max5500W
DC-24V
DP-6000BQ max7000W
DC-24V
DP-95024BQ max 10.5K…
DC-24V
DP-25024BQ max 2500W
DC-24V
DP-40024BQ max 4000W
DC-24V
DP-16024BQ max 1600W
DC-24V
SI-64024BQ MAX8500W
DC-24V
DP-3000BQ max 3500W
DC-24V
  
 
  Untitled Document


직영매장 : 한일전기 / 사업자등록번호 : 134-24-39686
     경기도 시흥시 공단1대로 244 시화공단 3다 101(3동 108호)
     TEL : 031-430-3542 / FAX : 031-430-3555 / E-MAIL : 4303542@naver.com
공장 : (주)한일전기시스템 / 사업자등록번호 : 140-81-65090 / 대표 : 전 중현
   경기도 시흥시 정왕천로 197 시화공단 3다 402 (A동 211호)
   TEL : 031-430-3541 / E-MAIL : 4303541@naver.com

http://www.hpt.or.kr/bbs/board.php